Menu

Vedtægter

Vedtægter for Ejby Idrætsforening af 1968

 • 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Ejby Idrætsforening af 1968. Dens hjemsted er Glostrup kommune.

 • 2. Foreningens formål

Foreningens formål er, med udgangspunkt i holdidræt og derved forpligtende fællesskab, at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 • 3. Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af Sjællands Boldspil Union og Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger og er underkastet disses love og bestemmelser.

 • 4. Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen, kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen, kan bestyrelsen optage enhver, der ikke er fyldt 18 år.

 • 5. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele medlemmer nedsættelse af kontingentet, hvor særlige forhold gør sig gældende, f. eks. I forbindelse med aftjening af værnepligt. Bestyrelsen bestemmer, på hvilken måde opkrævning finder sted, men medlemmerne er uanset dette forpligtet til selv at foretage indbetaling uden nærmere påkrav. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsterminerne.

 • 6. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske med mindst 14 dages varsel forud for en kommende kontingentperiode og er kun gyldig såfremt det pågældende medlem ikke er i kontingentrestance.

Når et medlem er i kontingentrestance udover en måned fra forfaldsdagen, kan bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages i foreningen på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Eksklusion kan besluttes for et nærmere fastsat tidsrum og kræver, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen, og det pågældende medlem har ret til at deltage under dette punkt for at forsvare sig.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ve ændringer af foreningens love, jfr. § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 • 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned,

indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubhuset. Indkaldelse og dagsorden

udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens

afholdelse via digitale medier (eks. e-mail, SMS, offentliggørelse på foreningens hjemmeside www.ejbyif68.dk) Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

 

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udføres ved personligt fremmøde. Medlemmer under den personlige myndighedsalder udøver deres stemmeret gennem deres forældre/værge.

 • 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 6. Valg jfr. § 11 og § 14.
 7. Eventuelt
 • 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. Dog § 6, § 15 og § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom all afstemninger og eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages.

 • 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og dagsorden gælder bestemmelsernes § 7.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. Dog § 6, § 15 og § 16.

 • 11. Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

 

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, en ungdomsleder og yderligere 1 medlem.

 

Kun stemmeberettigede medlemmer, som er personligt myndige, er valgbare

 

Bestyrelsen vælges således:

 

 • Formand og sekretær vælges på lige årstal og ved særlig afstemning.
 • Næstformand og kasserer vælges på ulige årstal og ved særlig afstemning.
 • Ungdomsleder vælges for 1 år ad gangen og ved særlig afstemning
 • Yderligere 1 bestyrelsesmedlem vælges for 1 år ad gangen hvilket også gælder valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Genvalg kan finde sted.

 • 12. Konstituering – tegningsret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede jfr. dog § 6.

I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner underskriver kassereren, eller formanden/næstformanden og et bestyrelsesmedlem i fælleskab.

 • 13. Regnskab og økonomi

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal senest 3 uger før generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen påser, at foreningens midler anbringes i anerkendt pengeinstitut, dog således at foreningens kasserer kan opbevare et, af bestyrelsen godkendt, beløb i foreningens kasse. Foreningens midler indsættes på en eller flere på foreningens navn særskilt oprettet konto/konti.. Fuldmagt til foreningens konto/konti har kassereren, eller formanden/næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

 • 14. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges, for 1 år ad gangen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 • 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel, indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 • 16. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, dog er simplet flertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde f foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 21 marts 2016.